STRATEGY​

CONSULTANTS

 

LET'S TALK: 053-274-715 -2131

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

  • เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

  • เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

เลขที่ 2 ถนน คชสาร   อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

CCC Bus​iness Incubation Center

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ความเป็นมาและความสำคัญ

               ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  หมายถึง หน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษาได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

เปิดรับสมัครแล้ว

อเชิญผู้ที่สนใจนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิก ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เพื่อรับคำปรึกษารับข้อมูลข่าวสารการเขียนแผนธุรกิจ รับการฝึกอบรม และเพื่อของบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นความจำนงได้ที่งานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามวันและเวลาทำการ

ข่าวสารและกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
จจ3.png
1/4
1/4

“ เป็นหน่วยสนับสนุนบ่มเพาะนักประกอบการรุ่นใหม่ที่มีจริยธรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและท้องถิ่น ด้วยงานวิจัย และประสบการณ์ของผู้ชำนาญการ “

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now